ACIDO BAZNA RAVNOTEZA PDF

Prilikom mineralizacije kosti, pored kalcijuma i fosfora, u sastav hidroksiapatita Ca3 PO4 2 Ca OH 2 ulaze i bikarbonatni joni. U stanjima hronine acidoze dolazi do demineralizacije kostnog tkiva iz 1 mmol hidroksiapatita oslobaa mmol kalcijuma i 14 mmol bikarbonata. Osloboeni bikarbonat moe posluiti za kompenzaciju aktuelnog acido-baznog poremeaja. Poremeaji acido-bazne ravnotee mogu da budu rezultat poveanja ili smanjenja koliine jona vodonika: acidoza je sistemsko poveanje jona vodonika u organizmu, a acidemija je smanjenje pH vrednosti arterijske krvi ispod 7, Poremeaji acido-bazne ravnotee obuhvataju etiri osnovna poremeaja: metaboliku acidozu respiratornu acidozu metaboliku alkalozu i respiratornu alkalozu. Moe postojati kombinacija pojedinih poremeaja sloeni poremeaji acido-bazne ravnotee.

Author:Zolotaur Shakazahn
Country:Mauritania
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):9 July 2019
Pages:493
PDF File Size:13.18 Mb
ePub File Size:4.47 Mb
ISBN:868-9-74874-405-9
Downloads:59924
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkigrelPrilikom mineralizacije kosti, pored kalcijuma i fosfora, u sastav hidroksiapatita Ca3 PO4 2 Ca OH 2 ulaze i bikarbonatni joni. U stanjima hronine acidoze dolazi do demineralizacije kostnog tkiva iz 1 mmol hidroksiapatita oslobaa mmol kalcijuma i 14 mmol bikarbonata.

Osloboeni bikarbonat moe posluiti za kompenzaciju aktuelnog acido-baznog poremeaja. Poremeaji acido-bazne ravnotee mogu da budu rezultat poveanja ili smanjenja koliine jona vodonika: acidoza je sistemsko poveanje jona vodonika u organizmu, a acidemija je smanjenje pH vrednosti arterijske krvi ispod 7, Poremeaji acido-bazne ravnotee obuhvataju etiri osnovna poremeaja: metaboliku acidozu respiratornu acidozu metaboliku alkalozu i respiratornu alkalozu.

Moe postojati kombinacija pojedinih poremeaja sloeni poremeaji acido-bazne ravnotee. Etiologija metabolike acidoze Poveanje vodonikovih jona u organizmu Gubitak bikarbonatnih jona izvan organizma Primarno poveanje vodonikovih jona moe nastati iz nekoliko razloga: zbog poveanog unosa kiselina, zbog poveanog unosa potencijalnih kiselina supstanci koje se u telu metaboliu u kiseline , zbog smanjene mogunosti eliminacije vodonikovih jona izvan tela oni se normalno stavaraju u viku tokom metabolikih procesa zbog poveane produkcije neisparljivih kiselina usled patolokih metabolikih procesa.

Gubitak bikarbonatnih jona izvan organizma Najei uzroci primarnog gubitka bikarbonata su: gubitak putem gastrointestinalnog trakta. Tek uz pomo funkcije bubrega dolazi do potpune korekcije Puferski sistemi Kada metabolika acidoza nastaje zbog primarnog poveanja vodonikovih jona aktivacijom bikarbonatnog puferskog sistema dolazi do istovremenog smanjenja nivoa bikarbonata to dovodi do poveanja "anjonskog zjapa" i razvija se metabolika acidoza sa poveanim anjonskim zjapom.

Ukoliko je metabolika acidoza nastala usled pojaanog gubitka bikarbonata, dolazi do retencije hlorida anjonski zjap je normalan i razvija se hiperhloremijska metabolika acidoza. Pluna ventilacija se poveava od 4 do 8 puta. Hiperventilacija dovodi do smanjenja pCO2, to popravlja pH krvi. Bubrezi Tokom prva dva sata od nastanka metabolike acidoze bubrezi poinju da u potpunosti reapsorbuju bikarbonate. Za potpunu korekciju metabolike acidoze neophodna sinteza amonijum jona.

Poveanje sekrecije amonijum jona nastaje nakon 3 do 5 dana. Klinike posledice metabolike acidoze Centralni nervni sistem. Acidoza dovodi do vazodilatacije krvnih sudova centralnog nervnog sistema, zbog ega dolazi do porasta intrakranijalnog krvnog pritiska, dilatacije krvnih sudova retine i edema papile optikog nerva.

Ovi poremeaji dovode do acidozne encefalopatije, koja se manifestuje glavoboljom, letargijom i komom. Gastrointestinalni sistem. Dolazi do pojave abdominalnih tegoba kao to su smanjenje apetita, munina i povraanje. Klinike posledice metabolike acidoze Respiratorni sistem. Nadraaj respiratornog centra dovodi do poveanja amplitude disanja hiperpnea i poveanja frekvence disanja tahipnea , to se oznaava kao Kussmaul-ov tip disanja.

Skeletni sistem. Poremeaji skletenog sistema javljaju se u sklopu metabolikih acidoza hroninog toka. U cilju suzbijanja poremeaja acido-bazne ravnotee angauje se puferski kapacitet kotnog tkiva, to ima za posledicu demineralizaciju kostiju, poremeaje rasta i razvoja skeleta i nastanak osteomalacije.

Klinike posledice metabolike acidoze Kardiovaskularni sistem. Ova dva elementa pogoduju razvoju oka, a smanjena perfuzija perifernih tkiva dovodi do poveanja produkcije laktata i rizika od dodatnog pogoranja metabolike acidoze. Osnovni uzrok respiratorne acidoze je akutna ili hronina insuficijencija respiratornog sistema. Etiologija respiratorne acidoze Uzroci respiratorne acidoze se prema brzini nastanka acidoze, trajanju i jaini dejstva mogu svrstati u dve grupe: uzroke akutne respiratorne acidoze uzroke hronine respiratorne acidoze Akutna respiratorna acidoza Uzroci akutne respiratorne acidoze su: akutna opstrukcija disajnih puteva akutno nastale restrikcijske bolesti plua akutno nastala insuficijencija cirkulatornog sistema depresija respiratornog centra Hronina respiratorna acidoza Hronina respiratorna acidoza nastaje usled: hroninih opstrukcijskih bolesti plua hronine inhibicije centra za disanje bolesti zida grudnog koa bolesti plunog parenhima Patogeneza respiratorne acidoze Centralni patofizioloki fenomen u nastanku respiratorne acidoze je nemogunost eliminacije ugljen dioksida izvan organizma.

Produkcija ugljen dioksida u organizmu je velika i iznosi izmeu i mmol dnevno, tako da u akutnoj respiratornoj acidozi brzo dolazi do porasta pCO2 hiperkapnije i sledstveno tome do porasta koncentracije ugljene kiseline.

U kompenzaciji akutne respiratorne acidoze malu ulogu ima bikarbonatni puferski sistem i bubreni puferski sistem nema dovoljno vremena. Konaan efekat akutno nastale respiratorne acidoze hipoventilacije sa hiperkapnijom i hipoksemijom je veliko snienje pH i Patogeneza respiratorne acidoze Ako hipoventilacija potraje due od dana iscrpljuju se elijski puferski sistemi i zato u hroninoj respiratornoj acidozi ulogu glavnog regulatora acido-bazne ravnotee preuzimaju bubrezi.

Konaan rezultat je skoro normalan pH krvi, porast pCO2 i znaajan porast bikarbonata. Klinike posledice respiratorne acidoze U centralnom nervnom sistemu dolazi do vazodilatacije i porasta intrakranijalnog pritiska uznemirenost, strah, letargija, miini grevi, tremor, konvulzije i koma. U respiratornom sistemu hipoksija i acidoza dovode do porasta vaskularnog otpora u sudovnom koritu plua to uzrokuje plunu hipertenziju.

Cijanoza se razvija ako postoji hipoksemija, a nije retka ni ruiasta boja koe usled vazodilatatornog efekta acidoze. Terapijske smernice Osnovna terapijska mera je leenje uzroka respiratorne acidoze. Hiperkapnija moe da se povue pre nego to se adaptacioni mehanizmi bubrega pojaana reapsorpcija bikarbonata vrate u normalne uslove, to nosi rizik od posthiperkapnijske alkaloze sa pojavom epileptiformnih napada i smrti. Respiratorni centar se tokom hronine acidoze adaptira na poviene nivoe ugljen dioksida, tako da jedini podsticajni efekat na disanje ima hipoksemija.

Etiologija Brojni su etioloki faktori koji mogu izazvati nastanak metabolike alkaloze, a prema mehanizmu nastanka alkaloze dele se u dve grupe: faktori koji dovode do gubitka kiselina iz ekstraelijske tenosti faktori koji poveavaju koncentraciju bikarbonata u ekstraelijskoj tenosti Gubitak kiselina iz ekstraelijske tenosti moe nastati usled: gubitka hlorovodonine kiseline gubitka velike koliine ekstraelijske tenosti hipokaliemije hiperkalcemije primene diuretika koji ne tede kalijum Etioloki faktori koji poveavaju koncentraciju bikarbonata u ekstraelijskoj tenosti su: poveani unos bikarbonata poveana aktivnost mineralokortikoida oksidacija soli organskih kiselina posthiperkapnijska alkaloza Klinike posledice metabolike alkaloze Veliki broj simptoma i znakova slabost, miini grevi, hiperrefleksija itd.

Sama metabolika alkaloza ima za posledicu: promenu protoka krvi kroz pojedina vaskularna korita, porast afiniteta kiseonika za hemoglobin, smanjenje koncentracije jonizovanog kalcijuma i porast glikolize. Promena protoka krvi Suprotno od acidoze, alkaloza dovodi do vazokonstrikcije cerebralnih krvnih sudova i vazodilatacije krvnih sudova plua. Alkaloza ima za posledicu negativan inotropni efekat na srce, smanjenje koronarne cirkulacije, to uz povean afinitet hemoglobina za kiseonik rezultuje ishemijom miokarda.

Posledica mogu biti srane aritmije npr. Poveanje afiniteta kiseonika za hemoglobin. Tokom alkaloze kriva disocijacije hemoglobin-kiseonik pomerena je u desno, zbog ega je oteano odavanje kiseonika tkivima. Na ovaj nain stvaraju se pogodni uslovi za tkivnu hipoksiju. Smanjenje jonizovane frakcije kalcijuma. Sama alkaloza dovodi do smanjenja jonizovane frakcije kalcijuma, pa se mogu ispoljiti simptomi i znaci hipokalciemije.

Kako ispoljavanje simptoma hipokalciemije oteava hipokaliemija koja esto prati metaboliku acidozu i obrnuto , znaci teke hipokalciemije se ree viaju karpopedalni spazmi i tetanija. Porast glikolize. Sekundrni etioloki faktori su metabolika i respiratorna acidoza da bi se ova dva poremeaja kompenzovala dolazi do pojaane stimulacije respiratornog centra, tako da se u sluaju preterane kompenzaciije moe razviti i hiperventilacija praena respiratornom alkalozom Mehanizam dejstava etiolokih faktora etioloki faktori koji deluju preko centralnih mehanizama etioloki faktori koji svoje efekte ostvaruju preko plunih mehanizama.

Centralni mehanizmi etioloki faktori ostvaruju direktne stimulatorne efekte na centar za respiraciju histerija, hipermetabolika stanja groznica, anemija i hipertireoza , hipoksemija, metabolika encefalopatija ciroza jetre , cerebrovaskularni inzulti, sepsa izazvana gram negativnim organizmima, poetna faza intoksikacije salicilatima, trudnoa, adaptacija na viu nadmorsku visinu itd. Pluni mehanizmi.

CECELIA AHERN WHERE RAINBOWS END PDF

ACIDO BAZNA RAVNOTEZA PDF

Neonatology, Pathophysiology and Management of the newborn. Three distinct approaches are currently used in assessing acid-base disorders: Fluid and Electrolyte Management. Hypercapnia in metabolic alkalosis. Manja pH vrednost ukazuje na respiratorno poreklo alkaloze.

MAHAVAIROCANA TANTRA PDF

Acidobazna ravnoteza

.

Related Articles