EN 1337-2 PDF

Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия. Заглавие на български Лагери в строителството. Част 2: Плъзгащи се елементи Заглавие на английски Structural bearings - Part 2: Sliding elements Област на действие на български Този европейски стандарт определя изисквания за проектиране и производство на плъзгащи и водещи елементи, които не са лагери, а само части от тях. Те се комбинират със строителни лагери, както е определено в другите части на този европейски стандарт. Подходящи комбинации са показани в таблица 1 на Плъзгащи елементи, които се използват като временни устройства по време на строителството, например по време на изграждането на конструкцията, са също извън обхвата на този европейски стандарт.

Author:Akinris Milabar
Country:Latvia
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):7 July 2012
Pages:468
PDF File Size:3.52 Mb
ePub File Size:5.53 Mb
ISBN:964-7-48131-380-3
Downloads:72660
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJosarСтандартът е наличен на PDF файл и на хартия. Заглавие на български Лагери в строителството. Част 2: Плъзгащи се елементи Заглавие на английски Structural bearings - Part 2: Sliding elements Област на действие на български Този европейски стандарт определя изисквания за проектиране и производство на плъзгащи и водещи елементи, които не са лагери, а само части от тях.

Те се комбинират със строителни лагери, както е определено в другите части на този европейски стандарт. Подходящи комбинации са показани в таблица 1 на Плъзгащи елементи, които се използват като временни устройства по време на строителството, например по време на изграждането на конструкцията, са също извън обхвата на този европейски стандарт.

В този стандарт са дадени също изисквания за огънати плъзгащи повърхности, които не са част от отделни плъзгащи елементи, но са вградени в цилиндрични или сферични лагери PTFE, съгласно EN Забележка: Общите принципи, изяснени в този европейски стандарт, биха могли да се приложат за плъзгащи елементи извън обхвата му, но тяхната годност за предвиденото използване трябва да бъде проверена. Област на действие на английски This European Standard specifies the characteristics for the design and manufacture of sliding elements and guides which are not structural bearings but only parts of them for combination with structural bearings as defined in other Parts of this European Standard.

Suitable combinations are shown in Table 1 of EN Sliding elements for use as temporary devices during construction, for example during launching of the superstructure, are also outside the scope of this European Standard. In this standard the specification is also given for curved sliding surfaces which are not part of separate sliding elements but which are incorporated in cylindrical or spherical PTFE bearings as per EN NOTE The general principles detailed in this European Standard may be applied for sliding elements outside this scope, but their suitability for the intended use should be proven.

Технически комитет.

BEHRINGER FX600 PDF

UNE-EN 1337-2:2006

.

GESTATIONAL TROPHOBLASTIC DISEASE ACOG PDF

Brolager - Del 2: Glidelement

.

Related Articles